fbpx

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT / DISCLAIMER

RIX Buro B.V.
Deze privacyverklaring geldt voor RIX Buro B.V., kantoorhoudend op de Houtzaagmolen 109, 2986 GE te Ridderkerk.  
 
RIX Buro B.V. doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze altijd correct en actueel te houden.
 
Wanneer we gegevens verzamelen
In de volgende gevallen mogen we uw gegevens bewaren en verwerken:
 
Als u RIX Buro B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op RIX Buro B.V rust;
Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan RIX Buro B.V. is opgedragen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RIX Buro of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Recht op inzage
U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die RIX Buro B.V. geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen.

Doel van de gegevensverzameling
RIX Buro is een personeelsbemiddelaar welke vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengt.  RIX Buro B.V. kan uw naam en contactgegevens gebruiken om u te informeren over nieuws over RIX Buro B.V. of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u kunnen zijn.
 
Daarnaast worden uw gegevens verzameld voor onderstaande doeleinden:

 • Registreren van gewerkte uren t.b.v. de verloning;
 • Het beoordelen van de geschiktheid en beschikbaarheid t.a.v. openstaande vacatures;
 • Mogelijkheid om u te benaderen voor promotieacties (nieuwsbrieven, aanbiedingen) die interessant voor u zijn;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. 

RIX Buro B.V. zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. U kunt bij het verzenden van uw cv (en ook daarna) aangeven of u dergelijke informatie van RIX Buro B.V. wel of niet wenst te ontvangen. Informatie over hoe u het gebruik van uw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder. 
 
De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, geboortedatum, telefoonnummer en werk gerelateerde informatie, zoals opleidingen, gevolgde trainingen, werk ervaringen die we naar aanleiding van uw registratie of cv verzamelen wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Uw cv wordt direct opgeslagen in onze recruitment database waartoe slechts onze eigen consultants toegang hebben.
 
RIX Buro B.V. kan niet garanderen dat een opdrachtgever de door u verstrekte informatie opvraagt, u voor een gesprek uitnodigt, u een (arbeids)overeenkomst aanbiedt of aan uw eigen carrièrewensen voldoet. 
 
RIX Buro B.V. verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. 
 
RIX Buro B.V. registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.

Gegevensverzameling
RIX Buro B.V. geeft u de mogelijkheid uw curriculum vitae aan haar te zenden. Op deze wijze kan RIX Buro B.V. uw gegevens toetsen aan die van onze opdrachtgevers. Deze gegevens zullen slechts via het Internet beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en slechts aan uzelf en aan RIX Buro B.V. .

Indien u gebruik maakt van de sollicitatieoptie met onze LinkedIn koppeling, is uw LinkedIn profiel de basis van uw sollicitatie. De LinkedIn velden zoals werkervaring en opleiding worden dan doorgestuurd als onderdeel van uw sollicitatie. U kunt zelf instellen voor welke duur uw LinkedIn profiel gekoppeld wordt aan onze database. Dit kan in het LinkedIn scherm, waarbij u LinkedIn toestaat connectie met de RIX Buro B.V. database te maken. 
 
Recht op correctie
U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw cv of anderszins wijzigen of bewerken door een e-mail te zenden naar [email protected]. U kunt de mail van RIX Buro B.V. beëindigen door een e-mail te sturen naar RIX Buro B.V. Uw naam wordt dan binnen 5 werkdagen verwijderd uit onze database.

Recht op verzet
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. RIX Buro B.V. beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar RIX Buro B.V..
 
Bewaartermijn:
RIX Buro B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.
 
Ik ga akkoord met deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken stemt u in met de informatieverzameling, privacy beleid en de ethische gedragscode van RIX Buro B.V..

Veranderingen in het Privacy Beleid/Ethische gedragscode
Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid, of de ethische gedragscode worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben.
Wij raden u aan deze site zo nu en dan te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid. 
Als u vragen heeft over het privacy beleid van RIX Buro B.V. , stuurt u dan een e-mail naar [email protected]
 
Disclaimer
De informatie op www.rixburo.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van RIX Buro B.V. .
RIX Buro B.V. besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.rixburo.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

RIX Buro B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.rixburo.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van RIX Buro B.V. toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. RIX Buro B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Open WhatsApp!
1
Hulp nodig?
Interessante vacature gezien, of heb je gewoon een vraag? Stuur ons een berichtje.